Uitnodiging

Samenwerkingsovereenkomst

Tussen:

 

 • Gemeente Wezembeek-Oppem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Fréderic Petit en Secretaris <…> , gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Louis Marcelisstraat 134

 

 • Gemeente Watermaal-Bosvoorde, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Olivier Deleuze en Secretaris <…> , gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Antoine Gilsonplein 1

 

 • Gemeente Waterloo, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Florence Reuter en Secretaris <…> , gevestigd te 1410 Waterloo, rue François Libert 28

 

 • Gemeente Tervuren, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Jan Spooren en Secretaris <…> , gevestigd te 1980 Tervuren, Markt 7A bus 2

 

 • Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Benoît Cerexhe en Secretaris <…> , gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Ch. Thielemanslaan 93

 

 • Gemeente Sint-Genesius-Rode, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Pierre Rolin en Secretaris <…> , gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat 46

 

 • Gemeente Rixensart, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Patricia Lebon en Secretaris <…> , gevestigd te 1330 Rixensart, Avenue de Merode 75

 

 • Gemeente Overijse, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Inge Lenseclaes en Secretaris <…> , gevestigd te 3090 Overijse, Begijnhof 17

 

 • Gemeente Oudergem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester dd Christophe Magdalijns en Secretaris <…> , gevestigd te 1160 Oudergem, rus Emile Idiers 12

 

 • Gemeente La Hulpe, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Christophe Dister en Secretaris <…> , gevestigd te 1310 La Hulpe, rue des Combattants 59

 

 • Gemeente Kraainem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Dorothée Terlinden – Cardon de Lichtbuer en Secretaris <…> , gevestigd te 1950 Kraainem, Arthur Dezangrélaan 17

 

 • Gemeente Hoeilaart, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van Burgemeester Tim Vandenput en Secretaris Bram Wouters , gevestigd te 1560 Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark

 

 

Hierna gezamenlijk “de Partners” genoemd

 

 

 

Wordt overeengekomen hetgeen volgt:

 

ARTIKEL 1 – Beschrijving van SilvaTerra

 

SilvaTerra is een milieuproject dat als doelstelling heeft om het Zoniënwoud terug één te maken, te defragmenteren. Dit zal gebeuren door gebruik te maken van de kracht en de mogelijkheden van de aarde.

De Latijnse woorden Silva en Terra betekenen respectievelijk Woud en Aarde.

 

Concreet wil SilvaTerra het traject R0-Oost van de Brusselse ring tussen Wezembeek-Oppem en Waterloo volledig teruggeven aan het Zoniënwoud door middel van principes van ondertunnelen en overkappen.

 

SilvaTerra kadert 100% binnen het Europese klimaatinitiatief ‘Convenant of Mayors” van de Europese Commissie om gezamenlijk acties te nemen tegen de klimaatwijziging.

 

 

ARTIKEL 2 – Voorwerp van de overeenkomst

 

Met deze overeenkomst formaliseren de partners het samenwerkingsverband van het SilvaTerra project.

De samenwerking zal zich in de eerste plaats richten op het maken van een ecologische en economische haalbaarheidsstudie.

 

 

 

ARTIKEL 3 – Inhoudelijke engagementen over de haalbaarheidsstudie

 

De ecologische en economische haalbaarheidsstudie zal minimum volgende deelaspecten bevatten:

 

 • Leefmilieu

Onderzoeken wat de gezondheidswinsten zijn, wat we besparen aan gezondheidskosten en welk het effect het project heeft op de biodiversiteit en de mogelijkheden in kaart brengen om de uitstoot onder de grond maximaal te zuiveren.

 • Mobiliteit

Analyse van de actuele fileproblemen op het deel van de R0 Oost en het sluipverkeer. Plannen maken voor een tracé met optimale doorstroming van het verkeer.

 • Bouwkunde & Geologie

Uitwerken van plannen voor het hele tunnelsysteem op bouw- en verkeerstechnisch vlak, rekening houdend met de geologische context van het tracé.

 • Economie

Onderzoeken welke winsten het project oplevert en hoe dit kan bijdragen aan de betaalbaarheid van het project. Ook berekenen welk deel van het project kan ontwikkeld worden en welke vastgoedinkomsten dat eventueel kan opleveren.

 

Het is evident dat ook andere onderwerpen met betrekking tot ecologie en economie deel kunnen uitmaken van de haalbaarheidsstudie

 

 

 

ARTIKEL 4 – Aanbesteding en Projectstructuur

 

De partners verbinden er zich toe om samen een lastenboek te maken met als doel een openbare aanbesteding te organiseren om een bureau aan te stellen dat de haalbaarheidsstudie zal maken.

 

Eén van de deelnemende gemeenten zal de leiding nemen om de aanbestedingsprocedure op te starten om uiteindelijk een studiebureau aan te stellen

 

Er zal een ambtelijke projectgroep worden samengesteld om het lastenboek op te maken, de antwoorden te evalueren en het geselecteerde studiebureau te voorzien van input.

De partners kunnen elk maximum één lid afvaardigen in deze ambtelijke projectgroep

 

Daarnaast zal een stuurgroep worden opgericht met maximaal 1 lid van het College van Burgemeester en Schepenen van elke partner. Deze stuurgroep zal 2-maandelijks bij mekaar komen.

 

ARTIKEL 5 – Financiële afspraken

 

De partners voorzien elk een startkapitaal van 7500,-€ om de haalbaarheidsstudie te financieren. Dit bedrag zal overgeschreven worden op de rekening van de gemeente die de aanbesteding organiseert van zodra het studiebureau aangeduid is.

 

Indien er meerkosten zijn aan de studieopdracht dan zal dit door de ambtelijke werkgroep gemeld worden aan de stuurgroep.

 

ARTIKEL 6 – Communicatie

 

Elk lid van de stuurgroep en elke partner kan onafhankelijk communiceren over het project.

Tenzij anders afgesproken in de stuurgroep, wordt alle communicatie over SilvaTerra namens alle projectpartners, en volgens een in onderling overleg te bepalen communicatiestijl.

 

De voorstellen omtrent externe communicatie over SilvaTerra zullen eerst binnen de stuurgroep besproken en verdeeld worden.

 

Alle communicatie tussen de partners loopt via elektronische weg.

 

 

ARTIKEL 7 – Looptijd en milestones

 

De looptijd van de overeenkomst bedraagt 3 jaar, te rekenen vanaf 1 december 2017.

Het lastenboek zal afgewerkt worden tegen ten laatste 31 maart 2018.

De aanbestedingsprocedure wordt ten laatste gestart op 30 april 2018

 

De stuurgroep kan tijdens de looptijd van het project andere initiatieven opstarten die rechtstreeks betrekking hebben op het project Silvaterra.

 

 

 

Bijlagen:

 • Startnota Project SilvaTerra (NL en FR)
 • Lijst met handtekeningen van de vertegenwoordigers van de partners

 

 

Gemaakt te Groenendaal op donderdag 30 november 2017